Spørreundersøkelse

Før du starter undersøkelsen er det viktig at du leser gjennom informasjonsskrivet som er beskrevet i sin helhet under. Når du har gjort det, kan du starte undersøkelsen ved å trykke på "ta undersøkelsen" nederst på denne siden. 

Informasjonsskriv om deltakelse i spørreundersøkelse i prosjektet ”Hest i trafikk”

 

Nord universitet, Trafikkfag har ansvaret for forskningen.

Forskningen er finansiert av Stiftelsen Hästforskning, og midlene er kanalisert gjennom Norsk forskningsråd. 

 

Forskningsgruppen består av: 

Førsteamanuensis Eva Brustad Dalland. eva.b.dalland@nord.no, (prosjektleder)

Førsteamanuensis Özlem Simsekoglu Nordfjærn

Førstelektor Roger Helde

Lektor Kåre Robertsen

Lektor Harald Osland Sandvik

 

Formål

Det er et overordnet mål at forskningen skal fremskaffe kunnskap som på sikt kan bidra til å redusere trafikkulykker, uhell og uønskede hendelser i samfunnet, mellom hest, menneske og kjøretøy. 

 

Det er et mål å fremskaffe kunnskap om:

  • typiske hendelser for rytter og kusk i veitrafikk, 

  • hvordan hester kan reagere i ulike situasjoner, 

  • hva hestebruker opplever som god sikkerhet så vel som risikofulle situasjoner. 

 

Samlet datamateriale skal bidra til å besvare problemstillingen: 

Hvordan samspiller hest, hestebruker og moderne veitrafikk, og hvilke tiltak er det behov for?

 

Funnene fra denne forskningen vil bli brukt i artikler i presentasjoner på konferanser, i tidsskrifter og til undervisning, blant annet i trafikklærerutdanning.

 

Spørreundersøkelsen

For å framskaffe kunnskap om temaet, spør vi deg som er hestebruker om å besvare spørreskjemaet. Det vil starte med et spørsmål om du har lest denne informasjonen før du svarer. Du skal ikke oppgi navnet ditt i spørreskjemaet. Du vil blant annet bli spurt om du har vært involvert i ulykke eller uhell sammen med hest i trafikken. Opplysninger som du gir i besvarelsen vil bli anonymisert i framstilling av funn. 

 

Dersom du er under 16 år, kan du ikke besvare dette spørreskjemaet av forskningsetiske hensyn. 

 

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen.

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene du gir til det formålet som er beskrevet her. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

  • Prosjektleder har ansvar for behandlingen av datamateriale, og har sammen med de 4 andre medlemmene av prosjektgruppen tilgang til datamaterialet. 

  • Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk på en forsvarlig måte.

  • Svarene fra spørreskjemaet vil danne grunnlag for resultater og funn som vil bli brukt i publiseringer, innlegg på konferanser og i undervisning. Eventuelle navn og stedsnavn vil bli anonymisert. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.04.2020. Datamateriale vil bli lagret på et sikkert lagringsområde i inntil to år etter dette, på grunn av etterprøvbarhet i forskningen, samt at det kan være aktuelt å gjøre en oppfølgingsstudie. Materialet vil da være tilgjengelig for prosjektleder. 

 

Dine rettigheter

I utgangspunktet skal du ikke kunne identifiseres i datamaterialet fra spørreundersøkelsen, men dersom du i etterkant mener at du i fri tekst kan ha gitt opplysninger du ikke ønsker skal være med, kan du ta kontakt med prosjektleder og be om å få dette fjernet. 

 

På oppdrag fra Nord universitet, Trafikkfag har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 

 

Hvor kan du finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Ta undersøkelsen

Spørreundersøkelsen er ikke lenger aktiv